Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii w Ustce
Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
Sprawozdania z działalności MOS
2015/2016
Galeria
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
2020
Uchwały Rady Pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Bilans - 2018 rok
Kontrole
wewnętrzne
zewnętrzne
Zapytania ofertowe
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
Klauzula informacyjna o monitoringu

Nabór nauczyciela muzyki do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • wykształcenie pedagogiczne - kierunkowe (licencjat lub magisterskie),
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • socjoterapia.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć lekcyjnych z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym w wieku od 13 do 18 lat.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • nauczyciel muzyki na 3/18 pensum, umowa na zastępstwo od 01.09.2020

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
           
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
           
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
           
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
           
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, potwierdzających staż pracy,
           
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, kandydat wybrany w drodze naboru będzie zobowiązany przedłożyć, przed zawarciem umowy o pracę oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności, uzyskany na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego,     
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
           
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert - klauzula:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb        niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz           uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).".      

Klauzule informacyjne dla kandydatów na pracowników dostępne są na stronie internetowej www.bursa-ustka.infocity.pl.

5. Wymagane dokumenty należy przesyłać na adres Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka, bądź osobiście w sekretariacie ośrodka w godz. 8:00 – 15:00.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2020 r.

Oferty, które wpłyną do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce po terminie (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane.

6. W trakcie naboru będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna, polegająca w szczególności na ocenie wiedzy fachowej, umiejętności wypowiedzi oraz prezentacji kandydata.

7. Dokumenty zawarte w ofertach kandydatów niewybranych będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Nabór nauczyciela muzyki.pdf69,30 kB
Autor dokumentu:
Udostępnił: Joanna Kowalska (2020-07-01, godz. 19:39)
Modyfikacja: Joanna Kowalska (2020-07-01, godz. 19:42)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 447947